Press "Enter" to skip to content

แนวทางการดำเนินการหลักสูตร

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอหลักสูตร ปรับปรุงต่อสภาวิชาการ

1. แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ปี 2559 (ปรับ 14 กพ. 2560)
2. คำแนะนำการเขียน มคอ.2 ปี 2559
3. แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 แนบท้ายมคอ 2
4. แบบฟอร์มระเบียบวาระการปรับปรุงหลักสูตร ต่อสภาวิชาการ (ปรับปรุง 25 มค. 2560)
5. สิ่งที่สำนักวิชาต้องตรวจสอบภายในเล่ม มคอ ระดับ ป ตรี
6. สิ่งที่สำนักวิชาต้องตรวจสอบภายในเล่ม มคอ ระดับ ป โท
7. สิ่งที่สำนักวิชาต้องตรวจสอบภายในเล่ม มคอ ระดับ ป เอก
8. ตารางสรุปข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
9. สรุปเอกสารสำหรับการนำเสนอหลักสูตร ต่อสภาวิชาการ
สรุป ตัวบ่งชี้ 12 ข้อ ตามมติ สภามหาลัย 18 พค 59