Press "Enter" to skip to content

ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้และการจัดการความรู้ ชั้น 1ห้อง 513 อาคารพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4234-2797 มือถือ 081-975-4618 หรือ 085-452-2257 และ 088-325-9417

E-mail:  chalardc@hotmail.com; website: jadp.drchalard.com